Agrarkonservatisme i Senterpartiet?

Publisert i Bergens Tidende 05.11.19

 

Det har i løpet av de siste ukene og månedene blitt skrevet mer om Bergen Senterparti, både i byens aviser så vel som i flere riksdekkende medier, enn noen gang før. Dette er på mange måter en god ting, da Sp i Bergen i mitt syn lenge har vært et parti mange har oversett eller tatt forgitt. Slik er det ikke lengre. Men midt oppe i mediastormen som har herjet rundt lokallaget, så har flere spørsmål blitt reist vedrørende hva slags parti Sp i Bergen så vel som i landet for øvrig, skal være. Samt spørsmål knyttet til undertegnedes politiske posisjon og relasjon til Høyre.

Jeg vil begynne med å adressere påstanden om at jeg ønsker å knytte Sp tettere opp mot Høyre1. Dette stemmer ikke. Jeg er anser meg selv først og fremst som konservativ, noe partiet Høyre ikke har vært siden 70-tallet. Høyre er i mitt syn et markedsliberalt parti som trolig hadde privatisert og solgt ut kongehuset dersom de kunne gjøre det. Jeg har ivret for at Bergen Sp skulle gå i samtaler med Høyre lokalt, dette er fordi jeg anså det som en klar mulighet for Sp å få makt og innflytelse i Bergen2, hvor vi blant annet kunne få gjennomslag for å verne Bryggen for Bybanen.

Så til spørsmålet om konservatisme i Senterpartiet. Selve ordet konservativ betyr gjerne det å ivareta eller å bevare. Det forbindes med politiske strømninger som ønsker at endringer skal skje sakte og gjennomtenkt, med respekt for etablerte normer og tradisjoner. Mange forbinder feilaktig konservatismen med partier som Høyre, men som sagt så forlot mange tradisjonelle konservative partier sine røtter da de sverget troskap til nyliberalismen på 70/80 tallet.

Konservatismen som verdisyn har svært mange former, slik som verdi, nasjonal, kultur og miljøkonservatisme. Dersom en ser på Senterpartiet, både i dag og historisk, er det svært tydelige tegn på ulike konservative tradisjoner i partiet. For det første så er partiet tuftet på sundt bondevett og odelstanken. En tanke om at man er forpliktet til å etterlate samfunnet i bedre stand til neste generasjon enn den var da man selv over tok. Selv er jeg blitt anklaget for å stå for nasjonalkonservatisme som skal være fremmed for partiet. Slike anklager faller på sin egen urimelighet da en av partiets bærebjelker, motstanden mot EU/ EØS til vern for norske interesser og arbeidstakere, fint kan betegnes som en ikke-sjåvinistisk form for nasjonalkonservatisme. Dette fordi man nettopp ønsker å verne om nasjonalstaten som institusjon mot overstyring fra det internasjonale. Videre har Sp klare verdikonservative trekk, slik man ser blant annet i Kjersti Toppes motstand mot liberaliseringer av abortloven4, så vel som kulturkonservative trekk gjennom partiets ønske om å ivareta landsbygden og distriktene. Konservatismen er altså ikke fremmed for partiet, selv om begrepet kanskje er det.

Til spørsmålet om hva slags parti Sp skal være, mener jeg at partiet først og fremst er tjent med å være et reelt sentrumsparti, som på nasjonalt plan står i opposisjon mot både den hyper-individualistiske markedsliberalismen man finner på høyresiden, samt statlig overformynderi mot enkelt menneske som ofte preger sosialistiske partier. Sp må oppfattes verken som et haleheng til Ap eller til Høyre, men som et selvstendig sentrumsparti.

Per i dag tror jeg at Sp har mest å hente med et potensielt regjeringssamarbeid med Arbeiderpartiet, da de beveger seg stadig mot det politiske sentrum. Utfordringene der ligger selvsagt i Arbeiderpartiets ivrige støtte til EØS avtalen, en sak hvor Ap og Høyre er umulige å skille fra hverandre.

Senterpartiet opplever i dag en kraftig vekst på meningsmålingene, en vekst jeg tror vil fortsette dersom partiet bygger videre på den langsiktige agrarkonservative tanken og samtidig fører en sosialpolitikk som ivaretar interessene til vanlige folk i hele landet. Da kan Sp opptre som et reelt sentrumsparti, og stille harde krav både til høyre og venstre i politikken.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: