Spis norsk kjøtt med stolthet! – Et svar til Grønn Ungdom

Skrevet 02.12.19 –

av Chase Alexander Jordal, Nestleder i Bergen Sp

Da jeg nylig leste debattinnlegget til Gjerde og Sjursen i BT, så ble jeg så engasjert at jeg straks måtte sette fra meg den blodige biffen jeg spiste på og kaste meg ned foran tastaturet. Innlegget deres var velskreven og argumentene spisse. Men det var nok ingen overraskelse at påstandene om kjøttets skadepotensiale og det innlysende behovet for å sensurere reklamer fra Gilde og Nortura slettes ikke var like spiselige for de mange som ivrig kommenterte saken på nett. Grunnene for at mange reagerte negativt er nok åpenbare, da de fleste ikke liker den belærende tonen som ofte preger argumentene fra miljøbevegelsen. Slikt kan fort gjøre mer skade enn nytte, selv om man er enig i at forbruket på flere felt burde reduseres.

kjøtt
Artikkelen i BT skrevet av Gjerde og Sjursen i Mdg

I artikkelen argumenteres det for at staten må bruke forbudets makt for å styre norske forbrukere inn på de «moralsk riktige» og miljøvennlige valgene. Her ved å begrense muligheten for å reklamere for kjøttvarer. Som påskudd for dette nevnes dagens forbud mot reklame for tobakk og alkohol. Det å sammenligne alkohol og røyking, med det å spise kjøtt blir nok høvelig urimelig for folk flest, da «skadene» nok knapt kan sammenlignes. Det er for meg klart at staten både kan og burde bruke pisken samt guleroten for å oppmuntre forbrukere til å ta valg som er positive for folkehelsen og dermed også landet som helhet. Men man burde alltid tilstrebe å bruke gulerot fremfor pisk, noe MdG’ere i større grad burde lære seg.

gulrot
For et parti som MdG burde det være mer naturlig å oppmuntre folk med gulrot fremfor pisk.

Jeg er helt enig med Gjerde og Sjursen i at kjøttforbruket i verden er alt for høy, og derfor jeg sterk motstander av industrialisert storskala landbruk. Men slik er ikke småskala familielandbruken som preger kulturlandskapet i Norge. Her driver vi ikke «rovdrift av naturresurser» men bøndene forvalter naturen til fordel for fremtidige generasjoner.

Videre vil jeg si meg enig i at vi nok spiser unaturlige store mengder kjøtt i dag, og derfor forsøker vi i min egen husholdning å ha flere kjøttfrie dager i uken. Men når vi først spiser kjøtt, så er den norsk produsert og dermed betydelig mindre miljøskadelig enn andre varer som må importeres fra land i sydlige strøk. Det å spise norskprodusert kjøtt, hvor dyrevelferden er god og bruken av antibiotika lav, er ingen ting å skamme seg over. Vi burde heller være stolte.

Norge landbrruk
Vi må være stolte av norsk landbruk, ikke skamme oss!

Nei, hvorvidt man skal velge ost eller salami på skiven er nok ikke blant vårt tids største frihetskamper. Men dersom folk skal trues med «kjøttskam» og landbruks samvirker behandles på lik linje med tobakksindustrien, så vil nok stadig flere vende ryggen til skammen og forbudenes apostler. Dersom staten skulle forby kjøttreklamer og dermed kneble kjøttindustrien så hadde miljøgevinstene trolig vært nærmest umålbare på globalt nivå. Det eneste man hadde oppnådd ville vært det å ofre det norske familielandbruket på miljøautokratiets alter.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Website Built with WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: